Senaste tweet:

Utplacering

Efter behandling och eventuell rehabilitering och sedan djuren bedömts som helt friska ska de ges permanenta hem som är bra både för den enskilda individen och om möjligt också för arten om denna är hotad. De alternativ som för närvarande är aktuella är:

Frisättande i naturen

Svenska vilda djur bör om möjligt frisättas i naturen. Här måste stor vikt läggas på val av plats och årstid för frisläpandet. Den nyutsläppta individen får t.ex. inte hamna i ett redan upptaget revir. Vissa arter behöver tid för insamlande av matförråd för vintern. Andra arter kan bara flytta söderut vid vissa tidpunkter etc.

Djurparker

Exotiska djur som inte hör hemma i svensk natur och som inte kan transporteras till sina ursprungsländer placeras på bra djurparker där de får möjlighet till ett gott liv och att reproducera sig.

Avelsanläggningar

När det gäller hotade djurarter ska deras placering avgöras efter diskussion med artens stambokförare så att de omhändertagna individerna och deras gener kommer arten till godo. Det kan då hända att djuren ges ett hem på en avelsanläggning någonstans i världen där syftet är att föda upp djur för utplacering i artens ursprungsområde. Även om djuret skulle ha en skada som gör att det inte skulle klara sig i naturen kan det fungera i en avelsanläggning och hjälpa till att rädda sin arts fortlevnad.

Privatpersoner

Ägarlösa hundar och katter och en del exotiska smådjur kommer att ges nya hem hos ansvarsfulla och kunniga privatpersoner.

utplacering

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl